Slide background
Department of Contruction and Technical

Department of Contruction and Technical

SUNUŞ

1992 yılında 3837 sayılı kanunla kurulan Üniversitemizin teşkilat şemasında yer alan Dairemiz fonksiyonlarının icra etmek üzere, 15 Mayıs 1993 tarihinde faaliyetine başlamıştır.    Başkanlığımız, Kalite Yönetim Sistemi Çerçevesinde Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, üniversitemizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda özveri ile çalışan idari personele, sağlık hizmeti veren birimlerimizden yararlanan hasta ve yakınlarına, teknik konularda en iyi hizmeti sağlamaya yönelik ve kurumumuzun üretkenliği arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli olup hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi gayreti içerisindedir.   Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyaçların karşılanmasına dönük sorumluluk üstlenen Başkanlığımızın, genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğinin arttırılması ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunmak amacıyla stratejik plan ve performans programı hazırlanmıştır.   Başkanlığımızca hazırlanmış olan performans programının gerçekleştirilmesi öncelikli amacımız olup, makro planlamaya katkı sağlama dileğimizdir.   Misyon   Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Misyonu, Kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel - donanım ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekânları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak.   Vizyon   Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Vizyonu; Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri;

1. Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarının koordine etmek ve uygulamak.
2. İhale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, sonuçlandırmak. 3. İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. 4. Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek. 5. Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampus yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. 6. Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. 7. Üniversitenin telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak 8. Üniversitenin elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. 9.Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak olarak özetlenebilir.